Merna oprema

U sistemu proizvodnje, transporta i potrošnje komprimovanog vazduha važnu ulogu predstavlja pravilno dimenzioniran, kvalitetno izrađen i redovno održavan cevovod. U već postojeću kompresorsku stanicu, ugrađujemo adekvatnu mernu opremu, pomoću koje merimo tačnu potrošnju vazduha (izlaz iz kompresorske stanice). Postojeći cevovodi se pregledaju ultrazvukom i pronalaze mesta curenja (puštanja) vazduha. Krajnji cilj je da se eliminiše curenje i smanje nepotrebni troškovi, jer je komprimovani vazduh jedan od najskupljih vidova energije. Za dobijanje najtačnijih podataka, potrebno je merenje u dužem vremenskom periodu, t.j. u raznim režimima potrošnje vazduha.

Rezultati merenja beleže se na digitalnom uređaju za snimanje, što omogućava kasnije detaljnu analizu rezultata merenja. Kompanija HPE u okviru usluga merenja ali i prodaje merne opreme i uređaja, zastupa proizvođače FCI, UE i Gemini.

DIGITALNI UREĐAJI ZA SNIMANJE TinyTag

Merilna oprema TinyTag

MERAČI PROTOKA FCI

Merilniki pretoka FCI

ULTRAZVUČNI DETEKTORI UE Systems

UE systems merilna oprema