CAEMS nadzorni sistemi

Nadzorni sistem kompresorske stanice CAEMS (Compressed Air Energy Management System) je sistem za kontrolu i daljinski nadzor kompresorske stanice. Rešenje se zasniva na kontroleru PLC (sa Modbus i Ethernet priključka), 3G modema, OPC servera, sopstvenog LOGIC memorijske jedinice …

Prednost sisitema je daljinski nadzor i monitoring komprimovanog vazduha od proizvodnje (kompresorska stanica) do potrošnje (mašina). Sistem omogućava pregled na internetu i redovnu mesečnu analizu događaja u kompresorskoj stanici od strane našeg stručnog osoblja. CAEMS nadzorni sistem je moguće kasnije proširiti na druge parametre za monitoring.

  • Lokalni PLC kontroler preko OPC servera moguće je povezati na postojeći PC računar priključen na internet ( tehnološko umrežavanje )
  • Sve podatke koji se beleže u memeorijskim jedinicama, moguće je preuzimati preko interneta, korisničkog interfejsa za ovlašćene korisnike ( informacijsko umrežavanje)

Ovaj informacioni sistem povezuje rasuta merna mesta po proizvodnim lokacijama u jedinstven sistem.
Za snimanje i obradu merenje su:

  • Merenje ukupnog protoka vazduha
  • Merenje pritiska
  • Merenje potrošnje električne energije
  • Merenje stanja kompresora ( uključen, opterećen, alarm…)